για την ισότητα των φύλων

 

Πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας στα πλαίσια παρεμβατικών δραστηριοτήτων.
Το θέμα που επιλέξαμε είναι: Η Γυναίκα στην Πολιτική.