Είναι σαφής η διαφοροποίηση ανδρών γυναικών πάνω στις αντιλήψεις της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά.
Ενώ στις γυναίκες η απαίτηση είναι καθολική οι άνδρες δείχνουν σημαντικά ποσοστά διαφοροποίησης από αυτή την προοπτική.
Αυτό φαίνεται τόσο από τα αρνητικά ανδρικά ποσοστά απαντήσεων για τη συμμετοχή γυναικών τόσο στο Ελληνικό κοινοβούλιο όσο και στην τοπική πολιτική σκηνή.
Σύμπνοια υπάρχει περισσότερο στο ότι η γυναίκα πρέπει να είναι ικανή πολιτικός και όχι απλά ωραία για να ψηφισθεί.

ΠΒ