περιεχόμενο προγράμματος

Στοιχεία από την αίτηση που εγκρίθηκε από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αφορούν
τους στόχους αι το πλαίσιο του προγράμματος


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
- ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
- ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕ-ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ανακοίνωση περιβαλλοντικών θεμάτων στην τάξη-συζήτηση επιλογή και προεκτά-σεις που μπορεί να πάρει από προτάσεις και ιδέες των παιδιών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ρητινοκαλλιέργεια στο Ελύμνιο μέσα από τις κοινωνικές , ιστορικές , επιστημονι-κές , οικονομικές, εκπαιδευτικές προεκτάσεις της.
Ο ρόλος των ρητινοκαλλιεργητών στην προστασία του δάσους.
Η οικονομική σημασία του θέματος.
Ιστορικές ρίζες - εξέλιξη των μεθόδων ..
Χημική διάσταση της ρητίνης - η ρητίνη στο σχολικό εργαστήριο.
Παγκόσμια χρήση - υποκατάστατα - ανταγωνισμός.
Το ενδιαφέρον της πολιτείας για τους ρητινοπαραγωγούς - επιχορηγήσεις.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικοί
- τι είναι η ρητίνη - εργαστηριακή προσέγγιση ιδιοτήτων και οι χρήσεις της
- οικονομική - κοινωνική σημασία της ρητινοκαλλιέργειας.
- Ιστορική εξέλιξη μεθόδων, επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο άνθρωπο
- Ανάπτυξη του θέματος με συμμετοχή των μαθητών της εκπαιδευτικής κοινό-τητας και των φορέων (επαγγελματικοί σύλλογοι, δασικοί συνεταιρισμοί, τοπική αυ-τοδιοίκηση, ιστορικό αρχείο, Δασαρχείο, πανεπιστημιακή κοινότητα, Δασολογική σχολή)

Συναισθηματικοί
- η ρητινοκαλλιέργεια σαν μέσο προστασίας του δάσους ανεβάζει το φιλοδασι-κό φρόνημα της περιοχής.
- Το πεύκο που δακρύζει χαρίζει ένα βιοποριστικό υλικό επουλώνοντας το ίδιο οικονομικές πληγές της περιοχής.
- Οι καθημερινές δουλειές έχουν την ιστορία τους (ιστορίες, παραδόσεις, ποίη-ση , λογοτεχνία)

Ψυχοκινητικοί
- άμεση επαφή με την ρητίνευση στο χώρο που γίνεται και με τους ανθρώπου που την κάνουν ,
- εργαστηριακή επαφή με τις ιδιότητες του υλικού και επεξεργασία με τις δυ-νατότητες που προσφέρει το σύγχρονο σχολικό εργαστήριο
- βελτίωση στις σχέσεις στην αυτοεκτίμηση κα αυτοπεποίθηση μαθητών μετα-ξύ τους και μαθητών- καθηγητών μέσα από ένα σχολικό πρόγραμμα εκτός της σχο-λικής «ρουτίνας».

ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
- η σχολική κοινότητα ηγείται μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάδειξη της ρητίνευσης σαν οικονομικής σημασίας δραστηριότητας της περιοχής
- Συνεργασία με ποικιλία φορέων , άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και σε μεγάλα κοινωνικά θέματα.
- Συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
- προφανής περιβαλλοντική διάσταση του θέματος (δασοπροστασία ,αειφόρος εκμετάλλευση του δάσους κλπ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
- εκπαιδευτικές –παιδαγωγικές
Έρευνα μελέτη από χημική φυσική περιβαλλοντική σκοπιά του υλικού της ρητίνης
- κοινωνικές
Η ρητίνευση και οι αναπτυσσόμενες σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο την τοπική κοινω-νία την τοπική αυτοδιοίκηση της υπηρεσίες.
- οικονομικές
Η οικονομική μελέτη (αμοιβές, αξία προϊόντος, σε άλλους τόπους στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ανταγωνισμός, επιχορηγήσεις)
- ιστορικές
Παραδοσιακοί τρόποι καλλιεργειών , μύθοι, παραδόσεις ,
- επιστημονικές
Νέες προοπτικές για την ρητινοκαλλιέργεια, νέες χρήσεις , αξιοποίηση νέων τεχνολο-γιών


ΤΟΠΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ:
Έντονο ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία λόγω συμμετοχής μεγάλου μέρους του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των ορεινών χωριών στην διαδικασία της ρητίνευ-σης.
Παραδοσιακή καλλιέργεια και χρήση της ρητίνης (κρασί)

ΕΘΝΙΚΗ:
Η ρητίνευση απασχόλησε πρόσφατα ευρωπαϊκές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή (πρόγραμμα TWING) με κεφάλαια της ΕΕ και συμμετοχή του Πολυτε-χνείου στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ:
Οι δασικοί συνεταιρισμοί αναζητούν εταίρους στην Ευρώπη για να πετύχουν την διά-θεση του προϊόντος τους με καλύτερους όρους. Διεθνής αναζήτηση με την συμμετοχή Ελληνικών φορέων για νέες χρήσεις κολοφωνίου. Σημαντική διεθνής βιβλιογραφία γύρω από το θέμα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
Δήμος Ελυμνίων Βοήθεια στην παραχώρηση αιθουσών-προβολή εκδήλώσεων-Συμμετοχή σε επιμέρους δράσεις
Δασαρχείο Λίμνης Ενημέρωση δραστηριοτήτων από το επιστημονικό προσωπικό.
Δασικός συνεταιρισμός Ροβιών Ενημέρωση συνεντεύξεις επίδειξη διαδικασιών.

Δασικός συνεταιρισμός Κουρκουλών Ενημέρωση συνεντεύξεις επίδειξη διαδι-κασιών.

Δασικός συνεταιρισμός Λίμνης Ενημέρωση συνεντεύξεις επίδειξη διαδικασιών.

Ιστορικό Αρχείο Λίμνης Ιστορικές πτυχές του θέματος μέσα από το υλικό του τοπικού ιστορικού αρχείου Λίμνης
Βασίλης Δούκουρης
υπεύθυνος τοπικού αρχείου Λίμνης Παραδοσιακές μέθοδοι ρητινοκαλλιέργειας
Η ιστορία της Ρητίνευσης στην περιοχή του Ελυμνίου

Γιάννης Μπέλλος
Πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού Λίμνης Ομιλία-επίδειξη ρητίνευσης
Δαυίδ Κούβαρης
Πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού Ροβιών Ομιλία-επίδειξη ρητίνευσης
Κώστας Χατζής
Πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού Κουρκουλών Ομιλία-επίδειξη ρητίνευσης
Τσαπρούνης Γιάννης
Δασάρχης Λίμνης Ομιλία-συνεργασία με μαθητικές ομάδες
Ζίγκηρης Σπύρος
Δασολόγος Ομιλία- συνεργασία με μαθητικές ομάδες